شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

(OICO)

در سال ۱۳۹۰ شرکت اُیکو به عنوان شرکت سهامی خاص در تهران تأسیس گردید. سهام این شرکت به طور کامل متعلق است به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و صندوق بازنشستگی صنعت نفت می باشد. شرکت اویک قبل از تأسیس شرکت اُیکو، عملیات مربوط به راه اندازی و استارت آپ و توسعه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی را از طریق واحد راه اندازی خود به انجام رسانده است.گسترش پروژه های شرکت اویک و افزایش تقاضا در خصوص خدمات راه اندازی و استارت آپ، این شرکت را بر آن داشت تا تصمیمی راهبردی اتخاذ نموده و شرکتی را به عنوان یکی از شرکت های تابعه خود در زمینه راه اندازی و بهره برداری تأسیس نماید. این شرکت جدید اُیکو نامیده شد